ความเห็น 3073235

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 (ต่อ)

- วิธีการจัดการทางธุรกิจ

คน = ความกลากหลายของคน, ทัศนคติ/ ทักษะความรู้ , Engagement และเป้าหมายการทำงาน

องค์กร = Vision ขององค์กร, วัฒนธรรมองค์กร, ระบบงาน, โครงสร้าง, แรงจูงใจ, เทคโนโลยี

มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ = นวัตกรรม, ROI, Productivity, CSR, คุณภาพสินค้าและบริการ

- Employee Self Management (พนักงานต้องจัดการตนเอง จัดการงานได้) = การบริหารและพัมนาตนเองให้เป็นไปตามศักยภาพตนเอง และความต้องการทางธุรกิจ

- ความเป็นมืออาชีพ = คิดแบบเด็ก (สร้างสรรค์), ทำแบบวัยรุ่น (ทำทันที), พูดแบบผู้ใหญ่ (มีหลักการมีเหตุผล)

(อย่าหาว่าใครผิด แต่ต้องสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการท้าทายในการแก้ปัญหาที่เกดขึ้น และไม่ให้เกิดซ้ำ)