ความเห็น 3073234

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

1. แนวโน้มของโลก

- การสร้างแบรนด์ขององคืกร

- Mind fulness

การสร้างแบรนด์ ต้องเริ่มจากพนักงานในองคืกร พนักงานทุกคนถือเป็น Brand Ambassador พนักงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ สินค้าของตนเอง

- การประเมินอัตรากำลังกับความต้องการทางธุรกิจ

- รวยไม่มีคุณค่า

- รวยมีคุณค่า

- การคัดเลือกคน คนดี ==>ดูที่ทัศนคติ

Miss = ความผิดพลาดโดยการคัดเลือผู้สมัคร

HIT = ความสำเร็จโดยการคัดเลือผู้สมัคร

- อุดมสติ (Mind fulness) = ตระหนักรู้ - ตัวเอง (ตระหนักรู้คุณค่าของตนเอง)

- คุณค่าของชีวิต (Life Purpose) = เกียรติยศ, การยอมรับ, ความมั่นคง, ปัจจัย 4 และศีล 5

2. องค์กร 4.0 มี Impact ที่สำคัญ 6 ข้อ

1) นวัตกรรมที่ไว และเร็ว

2) การเชื่อมโยงของข้อมูล

3) การเคลื่อนไหว (ผ่านระบบออนไลน์)

4) การเจริญเติบโตที่ซับซ้อนมากขึ้น (จะไม่วัดด้วยเงิน)

5) การเจริยเติบโตแบบยั่งยืน

6) การเปลี่ยนแปลงของคน

- คุณค่าธุรกิจจะมีคำ 2 คำ ได้แก่ Share of Heart และ Share of Valet (การคืนเงินจากกระเป๋าลูกค่าให้มากที่สุด)

- องค์กร 4.0 จะใช้ประโยชน์จากดิจิตอลมากขึ้น มีการรส้าง Networking

- การวางแผนกำลังคน ใช้หลัก 5:4:3

5 = Productivity, 4= แรงจูงใจ, 3 = คน (น้อย)

- ปลูกฝังให้พนักงานคิดบวก (ไม่พูดถึงปัญหา แต่จะพูดถึงคำว่าท้าทาย)