ความเห็น 3073233

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของ กคช.

- เงืื่อนไขของโลก กรณีไอเดียแม่น้ำทั้ง 5

- แผน 20 ปี รัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ==> ซุปเปอร์บอร์ด ดูแลรัฐวิสาหกิจ

- การแก้ปัญหา/ พัฒนาองค์กรในสินทรัพย์ที่มีอยู่ ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง

1. แนวโน้มเศรษฐกิจ/ การเมือง/ สังคมโลก เปลี่ยนแปลง (Mega Trend 2020) รู้ร้อน รู้หนาว

2. เดิมใช้ SWOT เปลี่ยนเป็น Eco System

กคช.จาก Supply Focus เป็น Demand Focus

3. เปลี่ยนจากผู้บริโภค เป็นผู้ร่วมสร้าง (การฟัง และใกล้ชิดลูกค้า)

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/625877..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/625877