ความเห็น 3073232

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 3 มีนาคม 2560

การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์

- การใช้งบประมาณต้องตรวจสอบว่า มีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ และต้องดูว่า การเคหะมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ถ้าบอกหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมาย

กรณีตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่ตึกพังลงมา (สร้างมา 30 ปี)

- การบริหารงบประมาณ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ = เป็นไปตามแผน, บรรลุวัตถุประสงค์, ได้ผลตามกำหนดเวลา

ประสิทธิผล = ประหยัด/ คุ้มค่า/เกิดประโยชน์สูงสุด

- การจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2560 มีมาตรการเมื่อ 23 สิงหาคม 2559 ให้ทุกส่วนราชการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง ให้มีกระบวนการตรวจสอบ (SEPA/ KPI) ที่ต้องรายงานกระทรวงฯ และยังมีมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ คือให้ทุกส่วนราชการ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง ถ้าหน่วยงานในเร่งกระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้างไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 ให้คืนเงินงบประมาณกลับทันที ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณางบประมาณของสำนักงบประมาณ คือ ทุกอย่างต้องพร้อม และต้องมีการทำแผนปฏิบัติการประกอบเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ