ความเห็น 3073231

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 3 มีนาคม 2560

การบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ต้องมีครบทั้ง 4 ช่องทาง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

1. Culture

2. Structure

3. Process

4. Infrastructure

ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี คือต้องสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักเรื่องความเสี่ยงตลอดเวลา มีการกำหนดบทบาทในการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานความเสี่ยง มีการจัดสรรทรัพยากรให้พอเหมาะ ไม่ควรรอให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นก่อน ถ้าเกิดก่อนจะบริหาร แก้ไขได้ยาก

เทคนิคการประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส x ผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง