ความเห็น 3073222

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 1 มีนาคม 2560

การจัดการเชิงกลยุทธ์

สิ่งที่สำคัญที่จะให้องค์กรสู้ความสำเร็จได้ คือต้องรู้ว่า เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความสนใจของลูกค้า มีการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับตัวทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการให้การบริหารเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า