ความเห็น 3073220

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

การบริหารกลยุทธ์องค์กร

โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง เดิมเป็นแบบ Family Business ปัจจุบันแทบจะตายไปหมด ถ้าไม่มีการปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การแบ่งการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มี 4 อย่าง

1. ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น

2. รอดูจนกว่าจะมาถึงตัวเอง

3. รู้ว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ลงมือทำ

4. สร้างการเปลี่ยนแปลงจริง

การบริหารกลยุทธ์ต้องมีความชัดเจน ใช้ KPI หรือตัวชี้วัด ทุกอย่างวัดได้ จับต้องได้

แก่นของการเป็นผู้นำ ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดให้ได้ หน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมองไปข้างหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร และบริหารกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างไร