ความเห็น 3073217

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ----> ทำวันนี้ให้ดีที่สุดองค์กร

มี 3 S ==> scale, Speed และ Standard

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ==> การเปลี่ยนแปลง + รู้จักขอบคุณ ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนตัวอย่าง

การเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรม ==> จุดเริ่มต้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อน ทำตัวเองให้เป็น Role Model เป็นตัวอย่างที่ดี

การค้นหา Mindset

Mindset => ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา (ความเชื่อต้องผ่านการปรับทัศนคติของเราก่อน)

Fixed Mindset => ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เปลี่ยนแปลง

Growth Mindset => พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง