ความเห็น 3073180

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ณฐมน โชติธรรมโม
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

16 มีนาคม 2560

หลักในการวางกำลังคน 5:4:3 คือ Productivity 5 แรงจูงใจ 4 จ้างคน 3 เป็นการใช้แรงจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น และคนในองค์กรจะถูกปลูกฝังให้คิดบวก องค์กรจะไม่พูดถึงปัญหาและไม่หาว่าใครสร้างปัญหาแต่มองว่าปัญหาคืออะไรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

กระบวนการสร้างความคิดไม่ง่ายแต่มีความสำคัญ ต้องคิดแบบเด็ก ทำแบบวัยรุ่น พูดแบบผู้ใหญ่ พร้อมทั้งต้องพัฒนานำ Digital และ Networking มาใช้เพื่อนำไปสู่ประเทศไทย 4.0