ความเห็น 3073169

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ณฐมน โชติธรรมโม
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

15 มีนาคม 2560

การเคหะแห่งชาติต้องปลดล็อคกฎระเบียบและลดขั้นตอนการดำเนินงาน ต่างๆลงบ้าง รวมทั้งคิดนอกกรอบ เนื่องจากบริษัทเอกชนลงมาเล่นอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางซึ่งเป็นคู่แข่ง หากองค์กรยังไม่สามารถปลดล็อคกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆได้ ก็ไม่สามารถสู้กับเอกชนได้ เนื่องจากเอกชนมองเห็นความต้องการของตลาด และสามารถตัดสินใจลงมือก่อสร้างได้ทันกับสถานการณ์ บริษัทเอกชนมีความคล่องตัวมาก การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องยึดกฎระเบียบ หากปลดล็อคได้พร้อมทั้ง Rebranding ภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่ จะทำให้การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรมืออาชีพไปสู่ประเทศไทย 4.0