ความเห็น 3073161

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วราพร จันทร์อำรุง
IP: xxx.68.106.14
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

นวัตกรรม : หมายถึง สิ่งใหม่ และมีประโยชน์ มีคุณค่า ซึ่งเกิดจาก Inspiration นำมาต่อยอด ซึ่งบางทีการคิดคนเดียวไม่สามารถทำได้สำเร็จ ต้องใช้ความร่วมมือจากคนข้างนอก โดยเฉพาะการเคหะฯ ต้องดูในมุมมองของลูกค้า ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนว่าเขาต้องการอะไร ที่สำคัญจะต้องให้เขาเห็นความสำคัญของการเคหะฯ ว่าจะต้องมีการเคหะฯอยู่กับประชาชน ซึ่งการเคหะฯก็จะต้องตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เข้าใจลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จึงจะสร้าง Engagement แล้วการเคหะฯ ก็จะเป็นองค์กรที่มีคุณค่าทั้งในมุมของประชาชนและรัฐบาล