ความเห็น 3073158

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วราพร จันทร์อำรุง
IP: xxx.68.106.14
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

ทุนมนุษย์ : งานด้านทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เป็นงานเฉพาะหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่ทุกๆ คนในองค์กรล้วนมีความสำคัญที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพ ด้วยการเป็นต้นแบบที่ดี สอนงานด้วย On the job training Coaching ให้ลูกน้องมี Skill Knowledge รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เกิดความผูกพัน เพื่อให้เกิด 3 V กับองค์กร คือ Value Added Value Creation และ Value Diversity และเตรียมความพร้อมต่อการไปสู่องค์กร 4.0 ที่จะมี Impact ต่างๆ เข้ามา ซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกิด Faster Better Cheaper ซึ่งพนักงานจะต้องเป็นยุคของ Employee Self Management โดยหลักการนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร