ความเห็น 3073157

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วราพร จันทร์อำรุง
IP: xxx.68.106.14
เขียนเมื่อ 

การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะฯ สิ่งที่น่ากังวลที่จะต้องทำให้การเคหะฯ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงมีหลายด้าน ได้แก่ การลงมาทำบ้านตลาดเดียวกับการเคหะฯ ของเอกชน พฤติกรรมการบริโภคที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญคือความสามารถของการเคหะฯ เองที่จะมองสิ่งท้าทายเหล่านี้ให้ออก และเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี และ 20 ปี การเคหะต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เอื้อ การปรับเปลี่ยนรูปแบบทำโครงการไปเป็นแบบ Mixed use ทั้งที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ และที่ต้องทบทวนคือการดูแลชุมชนที่ต้องเน้นการสร้างรายได้ ไม่ใช่สร้างภาระ ซึ่งการเคหะฯ จะต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมองถึงตลาดอื่นๆ เพื่อสร้างองค์กรให้ยั่งยืน