ความเห็น 3073151

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ธันยา คำโท
IP: xxx.19.219.155
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

ตามที่อาจารย์ได้มองประเด็นความท้าทายของการเคหะฯ ในเรื่อง บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ลงมาเล่นตลาดที่อยู่อาศัยกลางถึงล่างลูกค้ากลุ่มเดียวกับการเคหะฯ เช่น บริษัทพฤกษา ทำบ้านจัดสรรเข้าโครงการบ้านประชารัฐ / พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาอยู่อาศัยที่ชานเมืองมากขึ้น / ความสามารถของการเคหะฯ ในการรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปเป็นคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าใหม่ / การบริหารจัดการที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กำไรลดลง และภาระหนี้สินสูง / โอกาสจากตลาด CLMV

เมื่อมองประเด็นความท้าทายแล้ว การเคหะฯ ต้องนำไปคิดดำเนินการให้มากขึ้นโดย

  • เตรียมคนในองค์กรให้รองรับกับความท้าทายต่าง ๆ โดยปรับ Mindset ของคนให้รับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเพิ่มทักษะให้บุคลกรและเรียนรู้จากการถอดบทเรียนจากอดีต นำมาปรับให้ดีขึ้น รวมถึงสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
  • เตรียมหาโอกาสจากความท้าทาย สร้างจุดแข็งที่มีอยู่เพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นประสานกับแม่น้ำ 5 สาย (สนช. สปช. ฯลฯ)