ความเห็น 3073142

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ปรีดา สุขสุมิตร
IP: xxx.47.8.32
เขียนเมื่อ 

วันที่ 3 มีนาคม2560 ช่วงเช้า

เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางธรุกิจ โดย ดร. สรุพงษ์ มาลี และ คุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

การบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่างได้

- ต้องมีการประเมินความพึงพอใจลูกค้าให้ถี่ขึ้น

- ต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจบ่อยๆ

- ต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

- ต้องดูสภาพแวดล้อมประกอบการบริหารความเสี่ยง

หลักการบริหารความเสี่ยงต้องทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ( ควบคุมความเสี่ยงได้)

ช่วงบ่าย

โดย ดร.ดวงตา ตันโช

คุณ สาธิต อนันตสมบรูณ์

และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ได้ บรรยายเกี่ยวกับในการบริหารงบประมาณว่า การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1 ต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะยาวตามภารกิจขององค์กร และนโยบายรัฐที่มีความชัดเจนปราศจากการครอบงำทางการเมืองและภาครัฐ โดยต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน ความเป็นไปได้ของภาระกิจ อย่างคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้

2 จัดทำแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ในแผนงานและโครงการที่กำหนดในงบประมาณประจำปี ที่มีความชัดเจน ตามระยะเวลาที่กำหนด

3 ใช้เงินงบประมาณ ตามแผนงานด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด โดยคำนึงถึงผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรม