ความเห็น 3073089

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารุณี แจ่มใส
IP: xxx.158.165.230
เขียนเมื่อ 
  • วันที่ 16 มีนาคม 2560 การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทุนมนุษย์ เป็นการจัดการเกี่ยวกับคุณค่าของคน ศักยภาพและความหลากหลายของคน ซึ่งคุณค่าของคนกับคุณค่าทางธุรกิจแยกกันไม่ได้ คุณทางธุรกิจมี 3 ระดับ ดังนี้. 1. Value Added. 2.Value Creation 3.Value Diversity การพัฒนาคนต้องดูว่าจะบริหารและพัฒนาตัวเองเรื่องอะไร ต้องตอบโจทย์แบบไหน เป็นการสร้างวัฒนธรรมให้คนในองค์กรมีความรู้ ความคิดและจินตนาการ เพื่อโจทย์การเป็นมืออาชีพ คือ 1.การคิดแบบเด็ก-คิดแบบสร้างสรรค์ 2. ทำแบบวัยรุ่น-ทำทันที่ 3. พูดแบบผู้ใหญ่-พูดแบบมีหลักการและมีเหตุ มีผล ผู้บริหารที่ดีต้องมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและวิธีการพูดให้ผู้ปฎิบัติงานเข้าใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายจึงจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เคารพรักของผู้ใต้บังคับบัญช