ความเห็น 3073088

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารุณี แจ่มใส
IP: xxx.158.165.230
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 วิเคราะห์และท้าทายของการเคหะแห่งชาติ(ด้านการตลาด/การเงิน/นวัตกรรมองค์กร/การบริการ การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจช่วยเหลือสังคมในระดับรากหญ้าและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นความเสี่ยงสูงที่จะทำให้องค์กรจะอยู่หรือไป ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าเสนอโครงการด้านที่อยู่อาศัยในระดับเดียวกับการเคหะฯดังนั้น เราต้องพัฒนาโครงการโดยคิดใหม่ตามสภาพปัจจุบัน ต้องกำหนดวิสัยทัศน์กับพันธกิจใหม่เพื่อรองรับกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ ควรหันมาดูกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเช่ามากกว่าซื้อ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าต่างด้าวหรือต่างจังหวัด กลุ่มลูกค้าแนวรถไฟฟ้า และมีการตั้งบริษัทลูกเพื่อเพิ่มกลไกในการบริหารใหม่เพื่อไม่ให้ติดอยู่กับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน จึงจะทำให้องค์กรอยู่ได