ความเห็น 3073062

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

นันทพล ทองพ่วง
IP: xxx.158.167.10
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

กลยุทธ์ในการบริหารคนขององค์กรต้องช่วยกันทั้งองค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ต้องวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน ต้องวิเคราะห์องค์กรแล้วนำเทคโนโลยีกับเครือข่ายมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ยุค 4.0 ต้องคิดแบบเด็ก ทำแบบวัยรุ่น พูดแบบผู้ใหญ่

นันทพล ทองพ่วง