ความเห็น 3073060

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

นันทพล ทองพ่วง
IP: xxx.158.167.10
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

การเคหะแห่งชาติต้องคิดนอกกรอบ สร้าง s curve ตัวใหม่ สร้างภารกิจใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีคู่แข่งเอกชนเข้ามาแข่งขัน มิฉะนั้นจะทำให้การเคหะแห่งชาติไปต่อไม่ได้