ความเห็น 3073033

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ณฐมน โชติธรรมโม
IP: xxx.158.167.118
เขียนเมื่อ 

3 มีนาคม 2560

การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดี ต้องมีการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภายในองค์กร เพื่อกำจัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีแผนงานจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลปฏิบัติงานของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์ให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหดไว