ความเห็น 3070689

(​34) "เรื่องเล็กๆ ที่ชื่นชม เมื่อหลอมรวมกันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่"

เขียนเมื่อ 

ารปฏิบัติธรรมเป็นงาน

งานเป็นการปฏิบัติธรรมค่ะ