ความเห็น 306862

การจัดการคุณภาพ : รุ่น 10 : K1 : ปากช่อง

นางสาวศรีรุ่ง สวัสดี รหัสประจำตัว 4950504727
IP: xxx.188.18.111
เขียนเมื่อ 
     การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)          การควบคุมคุณภาพ จะเกี่ยวข้องกับการประเมินตัวสินค้า หรือบริการโดยตรง จากความหมายของ ISO 9000:2000 ได้ให้คำนิยามการควบคุมคุณภาพว่า
การควบคุมคุณภาพ “เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้น เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามความต้องการที่กำหนด
Quality control is “Part of quality management focused on fulfilling quality requirements”
     หรืออีกนัยหนึ่ง การควบคุมคุณภาพ คือ การดำเนินกิจกรรมทุกประเภทให้ตรงกับเงื่อนไขที่ถูกกำหนด ซึ่งมองอีกที ก็คือ การรักษามาตรฐาน ไม่ใช่เป็นการสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ เช่น การตรวจสอบสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ สินค้าหรือบริการนั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และเนื่องจาก QC เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น  จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้า หรือบริการนั้นจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้คนสุดท้าย นั่นคือ ไม่สามารถรับประกันการส่งมอบสินค้าในอนาคตได้    การประกันคุณภาพ (Quality assurance)         การประกันคุณภาพจะต่างจากการควบคุมคุณภาพ นั่นคือ กิจกรรม QA ไม่ใช่กิจกรรมที่คอยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและลูกค้าว่าองค์กรนั้นๆ มีขีดความสามารถที่จะ ส่งมอบสินค้าหรือบริการดังที่ได้มีการตกลงไว้        การประกันคุณภาพ มักจะทำที่ระบบรากฐาน และต้องการการวางแผนและการควบคุมที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการประกันคุณภาพอย่างเพียงพอ จากความหมายของ ISO 9000:2000 ได้ให้คำนิยามการประกันคุณภาพว่า
         การประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการที่กำหนด
Quality assurance is “Part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled”เมื่อเราพูดถึงการประกันคุณภาพ เราจะไม่ได้คิดเพียงว่าจะต้องมีระบบเอกสาร, บันทึกต่างๆ เท่านั้น แต่ยังคิดถึง การตรวจสอบระบบ และการจัดทำระบบการแก้ไขปัญหา (Problem solving system) และการทบทวนผล  ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง และใช้ในการส่งเสริมระบบคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)           การปรับปรุงคุณภาพ “เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตหรือให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
Quality improvement is “Part of quality management focused on increasing the ability to fulfill quality requirements.”
           กล่าวคือ การปรับปรุงคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์ในคุณลักษณะของ คุณภาพ ซึ่งเป้าหมายหลัก ก็เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า การปรับปรุงมีอยู่ 2 รูปแบบ อันได้แก่
           การควบคุมที่ดีขึ้น (Doing better) ซึ่งเป็นการปรับปรุงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น องค์กรให้บริการองค์กรหนึ่งเคยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยกำหนดเป้าหมายว่าต้องจัดการปัญหาของลูกค้าให้แล้วเสร็จใน 24 ชั่วโมง แต่ปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จใน         20 ชั่วโมง
           การปรับมาตรฐานให้สูงขึ้น (Do something new or breakthrough) เป็นการปรับปรุงในลักษณะสร้าง มาตรฐานใหม่ ซึ่งไม่ใช่การรักษามาตรฐานเดิม เช่น องค์กรดังในข้อ a) มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ว่าจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้แล้วเสร็จใน 8 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการออกแบบ หรือปรับกระบวนการด้านบริหารใหม่ โดยการนำทรัพยากรที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เช่น          ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย เป็นต้น