ความเห็น 3065250

วันที่ 3 จัดบอร์ดรวมใจ (4 พฤศจิกายน 2559)

เขียนเมื่อ 

การทำผิด ต้องมีบทลงโทษ
มิฉะนั้นเด็ก ๆ จะเคยชิน
และคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง