ความเห็น


คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว

แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558-60
(ปรับปรุง เมื่อ 1 มกราคม 2558)

กรรมการที่ปรึกษา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

นายจำรอง ดาวเรืองรศ. นพ. ดร. กำพล ศรีวัฒนกุล
นายดิเรก ตนพยอม พอ.ดร.นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์
นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ นพ.วิศาล เยาวพงศ์ศิริ

ประธาน ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา

รองประธาน นายสมชาย วัฒนโยธิน

เลขาธิการ นางปิยนุช นาคะ ผู้ช่วย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์

เหรัญญิก นางจิตประไพ มีสวย ผู้ช่วย นางมาลัย ชมเชย

นายทะเบียน นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้ช่วย วิภา เกษสินธุ์

ประชาสัมพันธ์ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี ผู้ช่วย นายสุนทร สอดจิตต์

สาราณียกร ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ผู้ช่วย นางสาววีรา คล้ายพุก

ทัศนศึกษา นางสาวชญาภา วณิชยจินดา ผู้ช่วย นายชัยคณุตม์ เฉยทอง

กรรมการกลาง พญ. ลำดวน วงษ์สวัสดิ์ นายพงศ์พิสุทธิ์ เกียรติวรางกูร

นายสุรเดช นิลเอก นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม

นายโกศล มณีรัตน์ ดร. ประเทืองศรี สินชัยศรี

นายพิศิษฐ์ วีระไวทยะ นายประวิทย์ เทพนุ้ย

นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ น.ส.วิไลศรี ลิมปพยอม ,

ที่ตั้งสำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-9405484-5 ต่อ 117 , 118, 135 โทรสาร 02- 5614667

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี