ความเห็น 3058854

​วันเข้าพรรษา

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

ได้อ่านบันทึกครูของคนไทย อย่างแท้จริง รู้สึกยินดี ในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เพราะเป็นภาษาไทยโดยแท้ หลักธรรมคำสอนศาสนาพุทธสอดคล้องกลมกลืน นับว่าเด็กไทยยังพอมีวาสนาบ้าง ถ้าไขว่คว้าที่จะเป็นศิษย์ของท่าน

ใหนึกถึงคำสอน เรื่อง อภัยทาน เป็นทานที่ให้อานิสงส์สูงสุด เพราะทำได้ยากที่สุด อันดับถัดมา คือ วิทยาทาน และ สุดท้าย คือ ไทยทาน สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุต่างๆ ที่จัดหาถวายพระสงฆ์

การให้ เป็น เรื่องสำคัญ ของ พุทธ แต่สิ่งที่ยาก คือ ทำอย่างไร ให้ เป็นการให้ที่มีคุณค่า จึงต้องใคร่ครวญให้ดี จะทำให้จิตเกิดความยินดี ไม่เป็นทุกข์ นับเป็นอานิสงน์ส์ ที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้

ภาคปฏิบัติของ พุทธ ยากที่สุด เพราะใช้หลักธรรมชาติ คนที่เคยอยู่กับ ดิน ต้นไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ จึงเข้าใจได้ง่ายกว่า การสวดมนต์ คล้ายกับ จัดระเบียบจิดช่วยให่สงบ ก่อนเข้ากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิจิตจะนิ่ง ทั้งนี้ มีเทคนิคช่วยให้ฝึกง่าย ไม่หลงทาง ที่กลายเป็นปัญหาปรากฏ เพราะหลงทางกันไปไกล ความยาก คือ ทุกขั้นของการปรับระดับจิต ต้องผ่านการหลง และลืม ผู้ฝึก เขาจึงมีครูบาอาจารย์ หรือรุ่นพี่ คอยชี้แนะ และเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกระบาย หรือสารภาพ เมื่อความนิ่งสงบเกิด เราจะเกิดสมาธิเป็นขั้นไป สมาธิจริงกับคนที่เสแสร่้งทำนิ่งสงบ ไม่เหมือนกันเลย เพราะฐานของกรรม ต้องมาจากศีลปฏิบัติ ที่อาจารย์กล่าวไว้ข้างต้น รัก โลภ โกรธ หลง ล้วนไม่ช่วยให้ภาคปฏิบัตินี้ได้ผล ต้องกำจัดกิเลส ให้จิตสะอาด ปฏิบัติได้ แม้ ๑ นาที ก็คุ้มค่า ปัจจุบัน คนพูดโกหก และเสแสร้ง เข้าใส่กันในสังคม จนสับสนในตนเอง ไม่เข้าใจว่า ศีลข้อนี้มีเพดานที่ไหน แล้วจะออกสื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติพุทธได้อย่างไร การลักทรัพย์ แม้เพียง เราเบียดบังเวลา ราชการ ใช้สิทธิ์ ที่ควรเป็นของส่วนรวม มาเป็นของตน ก็ถือว่า ศีล ขาดแล้ว จริงๆแล้ว เป็นข้าราชการ ยากกว่าเป็นลูกจ้าง เอกชน เพราะต้องรับผิดชอบสังคมส่วนรวม ไม่ใช่เพียงองค์กรหนึ่ง มิใช่ มองว่า เป็นข้าราชการ ดีกว่า เพราะได้รับสิทธิ สวัสดิการ ดีกว่า เอกชน การกระทำต่างๆ ถ้าไม่รับผล ในชาตินี้ ก็ตามไปทุกชาติ ทำกรรมดีก็ได้รับผลดี ฉันใด ก็ฉันนั้น ถ้ามีกรรมดีมากขึ้นๆ การเวียนว่ายตายเกิด ในหลายๆชาติก็ลดลง ไม่ต้องเกิด ชดใช้กรรมไม่ดี บรรลุ อริยะ แต่คงวางเป้าหมายและพูดไปก่อนไม่ได้ เราเอาชนะจิตใจตนเอง ได้มากน้อยเพียงใด ในช่วงอายุที่เราอยู่บนโลกมนุษย์นี้

ขอแสดงความนับถือ

คุณลิขิต