ความเห็น


"โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1"

(TSU Executives and Leader Development Program for The Future)

สรุปบทเรียน ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559

ได้แนวคิดสำคัญสำหรับผู้ที่จะนำองค์กร จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น และได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร ด้วยศรัทธาในความมุ่งมั่น เสียสละ และมีคุณธรรมของผู้นำ และสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นอนาคตร่วมกัน ไม่ภาคภูมิใจกับอดีตจนมองไม่เห็นอนาคต

ประทับใจกลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของ John Kotter

  • สร้างความรู้สึกถึงตระหนักถึงความจำเป็น สร้างความรู้สึกกระตือรือร้น และเร่งด่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Establishing a sense of urgency)
  • การรวมกลุ่มที่มีพลังมากพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Forming a powerful guiding coalition)
  • สร้างวิสัยทัศน์ (Creating a vision)
  • การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Communicating the vision)
  • การให้อำนาจ และทำให้คนในองค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ (Empowering others to act on the vision)
  • การวางแผนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในระยะสั้น (Planning for and creating short-term wins)
  • ประมวลการปรับปรุงเหล่านี้ให้ครบถ้วน (Consolidating Improvements and Producing Still More Change)
  • ปลูกฝังวิธีใหม่ในองค์การให้คงอยู่ (Institutionalizing new approaches)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี