ความเห็น


"โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1"

(Tsu Executives and Leader Development Program for The Future)

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559

ได้แนวคิด 2R ที่มุ่งเน้นความจริง (Reality) และ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Relevance) ซึ่งการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21.และทฤษฎี 3 V ที่มุ่งเน้นประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) การสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) และความหลากหลายมูลค่า (Value Diversity และได้เรียนรู้รวมถึงการได้รับโอกาสและเพิ่มศักยภาพ ให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน และกำจัดจุดอ่อนที่เรามี ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี