ความเห็น 3054660

ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และสืบสานประเพณีสงกรานต์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ Dr. Ple ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไปนะคะ