ความเห็น 3054547

ผลลัพธ์ทางจิตใจ คำนวณด้วยตัวเลขไม่ได้

เขียนเมื่อ 

อ่านเรื่องน้องทิมดาบ ... ตื้นตันและน้ำตาซึม

เกิดความเชื่อว่า จากการสอบครั้งก่อนที่ได้เกือบท้ายๆ ต่อมาน้องทิมดาบมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาจนสามารถนำพาตนเองมาถึงเป้าหมายได้ นี่คือ การทดลองอันยิ่งใหญ่ที่น้องทิมดาบได้เรียนรู้ในชีวิต

เชื่อมั่นในการเติบโต...และงอกงาม