ความเห็น 3052213

ค่าธรรมเนียมในการติดคุก (Costs of imprisonment)

เขียนเมื่อ 

จำนวนค่าธรรมเนียมในการติดคุกของแต่ละประเทศ อาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายในการบริหารจัดการคุก โดยพระราชบัญญัติเรือนจำเยอรมัน เองก็ไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่ชัด แต่ใช้คำว่า ให้นักโทษจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมในการติดคุก และ ท่านอาจารย์ ดร.กัลยา (GD) กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่านักโทษในคุกไทยไม่ได้อยู่ฟรี แต่ได้ใช้แรงงานทำงานต่างๆ ในเรือนจำ เป็นการชำระค่าธรรมเนียมในการติดคุกโดยอ้อมอยู่แล้ว ถูกต้องครับท่านอาจารย์ ดร.กัลยา (GD) ถ้านักโทษในคุกไทยได้ทำงานตามสมควร แต่จากข้อเท็จจริง นักโทษไทยสามารถทำงานเป็นประโยชน์กับทางเศรษฐกิจ คิดเป็นเงินโดยเฉลี่ย วันละประมาณ 2.11 บาท (สองบาทสิบเอ็ดสตางค์) ต่อกำลังผลิตของนักโทษต่อคนต่อวัน เป็นการคิดคำนวณโดยที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย (ดูบทความ เรื่อง นักโทษไทยแรงงานที่สูญเปล่า) ..........ขอขอบคุณ ผศ.ดร. กัลยา ธรรมพงษา (GD) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตามและให้กำลังใจผมตลอดมา