ความเห็น 3052059

​โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ช่วงที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559)

ทวนธง ครุฑจ้อน
IP: xxx.158.166.142
เขียนเมื่อ 

การศึกษาดูงานที่ BU และ SCG ทำให้เกิดการเรียนรู้ประเด็นสำคัญคือ

1. brand ที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

2. image การพัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมส่งผลต่อการดึงดูดใจของกลุ่มเป้าหมาย

3. professional ความเป็นมืออาชีพขององค์กรย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ