ความเห็น 3049201

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในหมู่นก

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ...และเห็นด้วยอย่างยิ่ง

"ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงและความเสี่ยงสุขภาพของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ....."


เพราะนี่คือปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิถีของสิ่งนั้นๆ ... สะท้อนถึงความจริง และความเป็นพลวัตทั้งปวงนั่นเอง