ความเห็น


สรุปประเด็นโดนใจและการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จากการเข้ารับการอบมรม

"โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1"

(Tsu Executives and Leader Development Program for The Future)

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559

การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณนั้น เราควรจะต้องมองย้อนสถานการณ์และสภาพปัญหาตามสภาพความเป็นจริง (Reality & Current Situation) และมองลึกให้เห็นถึงความเป็นตัวตน ความท้าทายและทิศทางในการสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ( Relevance, Challenging & Higher Safety Culture)

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกาใช้พื้นฐานขององค์ในการพัฒนาสิ่งที่มีให้โดดเด่น (Value Added) และสร้างนวัตกรรม (Value Creation & Value Diversity) ที่มีความหลากหลายให้มหาวิทยาลัยทักษิณนั้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Brand Recognition)

โดยการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกาย (Passions & Creativity) ให้บุคคลากรรุ่นใหม่มีศักยภาพสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและไม่สามารถพยากรณ์ได้ (Feeling Strong When Jump Over Something)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี