ความเห็น


สรุปประเด็นโดนใจในภาพรวม

ขออนุญาติเรียนว่ารู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกขอบพระคุณที่ได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรมใน

"โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1"

(Tsu Executives and Leader Development Program for The Future)

(ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559)

โดย ศ. ดร. จิระ หงส์ลดารมภ์ และคณะทำงาานและยินดีที่ได้รู้จักผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ตื่นตัวและกระหายที่จะเห็นมหาวิทยาลัยทักษิณมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติในอานาคตอันใกล้นี้

โดยในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้น นอกจากจะต้องมีบุคคลากรที่มีศักยภาพเป็นกลไกสำคัญ Professionalism แล้ว บุคคลาการจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กฎหมาย ภาษาต่างประเทศ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการทำงานเชิงรุกและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการพัฒนาเครือข่าย Global Standard ฯลฯ ให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น เชื่อว่าการได้เข้ารับอบรมในหลักสูตรนี้จะทำให้เห็นภาพใหญ่ Macro เพื่อเข้าใจถึง Global Competency ให้บุคลลากรของเราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถร่วมคิดร่วมหายุทธวิธีในการนำพามหาวิทยาลัยทักษิณของเราให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้เป็นอย่างดี

"คิดดี ทำดี มีเมตตา นำพาองค์กร ประเทศชาติเจริญ"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี