ความเห็น


การบ้าน ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559-วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559

สรุปประเด็นสำคัญจากการอบรมและการนำไปปรับใช้

วิชาที่ 1ทฤษฎีที่สำคัญเพื่อการเรียนรู้

กระผมได้รับวิธีการเรียนรู้จากท่านวิทยากร โดยศึกษาเรียนรู้จากข้อมูล สารสนเทศต่างๆอย่างเข้าใจแล้วทำให้เกิดความรู้ใหม่หรือความรู้แบบบูรณาการและเพิ่มพูนภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่ความสามารถในการวางแผน การกำหนดวิธีการ และการปฏิบัติ แล้วทำให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งกระผมจะนำไปปรับใช้การทำงานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของสาขาฯที่เชื่อมโยงกับสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยทั้งนี้ต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ สร้างวิธีการกระตุ้นและผลักดันแรงบันดาลใจให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่มีต่อตนเองและส่วนรวมในความกระตือรือร้น มุมานะพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันความรู้อย่างมีมิตรจิตมิตรใจที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ภายใต้ความเป็นจริง ข้อเท็จจริง และตรงประเด็น ทั้งนี้จะทำให้ทุกคนเกิดการพัฒนาในความคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทำให้ได้ กระบวนการทำงานแบบใหม่ บริการรูปแบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิชาที่ 2 ภาวะผู้นำและการสร้างผู้นำนักบริหารของมหาวิทยาลัยทักษิณ

กระผมได้เรียนรู้จาก Quotations ของบุคคลสำคัญหลายท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญต่อ ทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า “Cultivating is necessary but harvesting is more important” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ท่านอาจารย์จีระ เมื่อได้มีการสร้างบ่มเพาะเพิ่มมูลค่าทุนมนุษย์แล้ว ต้องเก็บเกี่ยวผลงานของทุนมนุษย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมด้วย และเมื่อได้ศึกษาทฤษฎี 3 วงกลมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ พอสรุปได้ดังนี้

วงกลมที่ 1 context ขององค์กร ในการบริหารด้านต่างๆขององค์กร รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องทำให้สภาพแวดล้อมขององค์กรเอื้ออำนวยต่อการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆมีความเหมาะสม ระบบและกลไกต่างๆที่มีประสิทธิภาพ

วงกลมที่ 2 competencies องค์กรจะต้องพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่ทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยต้องให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทุน 8K’s ในตัวบุคลากรซึ่งเป็นทุนพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และต้องเพิ่มทุน 5K’s ในตัวบุคลากรซึ่งเป็นทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความเท่าทันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ แล้วจะทำให้ทุนมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า หายาก ลอกเลียนแบบไม่ได้ นอกจากนี้ความสามารถของบุคลากรที่มีทุนมนุษย์สูงของหลายคนก็จะกลายเป็นความสามารถขององค์กรที่สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร

วงกลมที่ 3 Motivation เมื่อบุคลากรในองค์กร มีทุน 8K’sและ 5K’s ที่เพิ่มขึ้น ย่อมทำให้บุคลากรท่านั้น มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญชำนาญ ความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น องค์กรก็ต้องสร้างสิ่งจูงใจให้บุคลากรอยากทำงานให้องค์กรด้วยความเต็มใจและอย่างทุ่มเท เพื่อองค์กรได้เก็บเกี่ยวผลงานของบุคลากรที่ได้ปลูกหรือลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้ โดยต้องอาศัยภาวะผู้นำขององค์กรคอยผลักดันและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความสุขให้แก่บุคลากร สร้างสภาวะในการยอมรับนับถือในตัวบุคลากร ทำการยกย่องให้เกียรติสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการทำงานให้แก่บุคลากร

เมื่อเนื้อที่วงกลมทั้ง 3 ทับซ้อน เป็นส่วนที่แสดงถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีความสมดุลทั้งบริบทขององค์กร ความสามารถของทุนมนุษย์ในตัวบุคลากร และสิ่งจูงใจที่สนับสนุนการทำงานก็จะทำให้เกิดความสำเร็จขององค์กรที่บรรลุตามเป้าหมาย

โดยทั้งนี้ขอเพิ่มเติมในความคิดเห็นของกระผมในการให้ความสำคัญต่อทฤษฎี 3 วงกลมดังนี้

1. ต้องเพิ่มเนื้อที่วงกลมทั้ง 3 ทับซ้อนให้มีเนื้อที่มากยิ่งขึ้น ถ้ายิ่งเพิ่มเนื้อที่ได้มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้การบริหารทรัพยากรของมนุษย์ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดียิ่งขึ้น

2. ต้องขยายขนาดวงกลมทั้ง 3 วงให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น โดยทำการเพิ่มความเป็นองค์กรที่น่าอยู่ให้มากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัว ทันสมัย ทำการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งเรียน ประพฤติดี มีน้ำใจ ใฝ่ความรู้ มีคุณธรรม และเพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน แล้วเขาก็อยากจะทำงานอย่างเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ เมื่อทั้ง 3 วงมีขนาดใหญ่ก็ต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสมดุลมีเนื้อที่ทับซ้อนทั้ง 3 วงให้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

เมื่อนำทฤษฎี 3 วงกลมมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพอสังเขป

วงกลมที่ 1 context

-ทำการ job analysis ใหม่ จัดสมดุลปริมาณคนกับงานในแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

-ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ สายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากขึ้น ลดการมีคณะกรรมการหลาย

ชุดในการกำหนดนโยบายกำกับดูแล และกระจายอำนาจในการตัดสินใจลงสู่ระดับล่างมากขึ้น

- พัฒนาระบบและกลไกในการทำงาน ลดขั้นตอน ให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและแม่นยำ

วงกลมที่ 2 competencies

- จัดทำแผน HRD ที่มีความเหมาะสมเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึง career path ของแต่ละบุคคล

- เพิ่มทุนในตัวบุคลากรทั้ง 8K’sและ 5K’s และมีการวัด human capital ratio ในแต่ละ K เพื่อนำมา

วิเคราะห์หาแนวทางการเพิ่มทุนในตัวบุคลากร

- เพิ่มความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ โดยต้องเพิ่ม

ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ เช่น รู้จริง เชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในงานที่ทำ

ความสามารถในระดับองค์กร เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร TQM ความสามารถการเป็นผู้นำ เช่น การรู้จักคนอื่น วิสัยทัศน์ การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ เช่น มีความคิดที่ดี การค้นหาโอกาสความสำเร็จ

ความกล้าเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ความสามารถในระดับมหภาคหรือในระดับโลก เช่น การมองผลกระทบในระดับโลก

การค้นหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอันตราย

วงกลมที่ 3 Motivation

-การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มีความเหมาะสมของสถาพการทำงานที่แท้จริง

-การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

-การจ่ายผลตอบแทนตาม performance และ rare competencies

โดยทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญต่อการเพิ่มเนื้อที่วงกลมทั้ง 3 ทับซ้อนและการขยายขนาดเนื้อที่ของแต่ละวงกลมตามที่ผมได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้แล้วครับ

วิชาที่ 3 วิเคราะห์ประเด็นท้าทายสำหรับการทำงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

กระผมได้รับความรู้ในเทคนิค การตรวจสอบตรวจทานข้อมูลสารสนเทศที่ได้สืบค้นด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ ได้รับรู้มุมมองจากบุคคลภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีต่อ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร การค้นหาความสามารถหลักในการแข่งขัน ความไม่สมดุลในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ สายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อสมรรถนะขององค์กร ซึ่งยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกหลายด้าน

วิชาที่ 4 TSU: Vision-Opportunities and Risks Management

ได้เรียนรู้ organization risk การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และการตัดสินใจในวิธีการของการจัดการความเสี่ยง เช่น การบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับผู้อื่น โดยทั้งนี้ต้องจัดหาหรือสร้างเครื่องมือในการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละประเภทเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการความเสี่ยง และต้องมีวิธีการในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี