ความเห็น 3036727

เรียนสถิติด้วยภาพ ตอนที่ 17 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน

คิดถึงอาจารย์

หายไปนานมากๆ