ความเห็น 3036340

KM ทันตแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘ @ หนองคาย (๔)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจ และได้เรียนรู้ ในการทำ SWOT Analysis ค่ะ

  • จุดแข็ง มีรร. เครือข่าย / รร.ส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายทันตบุคลากรระดับเขต
  • จุดอ่อน ทพ.บางคนไม่ได้ลง รร. มีการทำงานแต่ไม่ได้ติดตาม ไม่รู้ข้อมูล ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คนไม่พอ เวลาไม่พอ ขาดความต่อเนื่องของการเข้า รร.
  • โอกาส ครูทำตามคำสั่งเสมอ (ผอ./อบต. หมอ) มีภาคีเครือข่าย (ทภ. อสม.) ชมรม อย.น้อย มีกำลังคน ยุวทูตฟันดี หนองบัวลำภูมี อบจ.สัญจร อปท.ให้ความสำคัญงานทันตสาธารณสุขมาก ชมรมผู้สูงอายุสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข
  • อุปสรรค ไม่มีนโยบายของเขตการศึกษา ครูไม่ให้ความร่วมมือเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง ครูทำงานปกติ ครูอนามัยรอทำงานตามทันตบุคลากรอย่างเดียว