ความเห็น 3035359

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอ.ขจิต ฝอยทอง

เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ให้ครูอยู่กับเด็กมากๆ ลดการประเมินแย่ๆ ความจริง...น่าจะมีการทบทวนการทำงานของหน่วยงาน "ประเมินแห่งชาติ" ประดามีในปัจจุบัน

ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดให้มี หน่วยงาน "รับรองมาตรฐาน" ไม่ใช่ "ประเมิน" สถานศึกษา หากใช้ภาษาอังกฤษ ก็คือ ให้ Accreditation ไม่ใช่ Evaluation

หน่วยงานฯที่รับผิดชอบหน้าที่นี้ ต้องรับรองมาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนตามบริบทของสถานศึกษานั้น แล้วติดตามประเมินเพื่อรับรอง... ไม่ใช่ทำอย่างปัจจุบันที่เอา ไม้บรรทัด ของตัวเองตั้งเองคิดเองไปวัดคนอื่นแบบที่ทำอยู่ค่ะ