ความเห็น 303090

การจัดการคุณภาพ : รุ่น 10 : K1 : ปากช่อง

นางสาวณัฐณิชา ค้อมกลาง รหัส 4950504705
IP: xxx.69.136.55
เขียนเมื่อ 
จะยกตัวอย่างระบบคุณภาพ คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันองค์กรหลายองค์กรต่างให้ความสำคัญถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขององค์กรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็ว และให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อที่จะให้องค์กรนั้นๆ เป็นที่ยอมรับในการให้บริการในระดับกว้าง ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการยอมรับทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานั้น มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 มักถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องมีการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งหากองค์กรเหล่านั้นไม่ได้จัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพภายในองค์กรแล้ว ย่อมเป็นการเสียเปรียบทางการค้าเป็นอย่างมาก จึงจะเห็นได้ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ISO 9000 จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตาม มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 มิเพียงแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เฉพาะแต่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รวมไปถึงองค์กรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล ฯลฯ ซึ่งผลที่จะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 จะช่วยให้องค์กรภายในมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง2. ISO 9000 คืออะไรคำว่า ISO มาจากภาษากรีก แปลว่า เท่ากันหรือเท่ากับ และตางกับตัวย่อขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานต่างๆ ของโลกชื่อว่า International Organization for Standardization (องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ISO 9000 หมายถึง มาตรฐานระบบคุณภาพ ที่วงการในระดับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเลือกใช้เพื่อรับรองระบบการบริหารการดำเนินงานขององค์กรแนวความคิดที่สำคัญของ ISO 9000 คือ การจัดวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสารอย่างไรก็ตาม ยังมีนิยามและความหมายของคำศัพท์บางคำที่ควรทราบเพื่อเป็นแนวทางในการนำ ISO 9000 มาใช้ในองค์กร เช่น ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง โครงสร้างการจัดการภายในองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ สำหรับการบริหารให้เกิดคุณภาพการบริหารคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การบริหารประเภทหนึ่ง ที่จัดการในทุกเรื่องเพื่อให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ถ้าหากได้ดำเนินการตามระบบ และแผนที่วางไว้ จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรที่ตั้งเป้าไว้ทุกประการ3. กิจกรรม 5 ส ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมการบริหารคุณภาพขององค์กรระดับเทศบาลการที่จะให้ได้มาซึ่งการบริหารจัดการองค์กร หรือการบริการที่มีคุณภาพได้นั้น มีกิจกรรมหลายระบบกิจกรรมให้เลือกนำไปใช้ แต่ที่องค์กรระดับเทศบาลควรยึดไปเป็นแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นเพื่อการนำองค์กรเข้าสู่ ISO 9000 คือ กิจกรรม 5 ส โดยมีสาระสำคัญดังนี้ระบบบริหาร 5 ส เป็นระบบการทำกิจกรรม 5 ขั้นตอน โดยปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่ใช้ในการปูพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความสะดวกและการใส่ใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การที่ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติตาม 5 ส ได้ย่อมหมายถึง การสร้างนิสัยพื้นฐานของคน และสามารถนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพอื่นๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.1 ขั้นตอนการบริหารกิจกรรม 5 1.      สะสาง หมายถึง การขจัดของที่ไม่ใช้แล้วออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยการจัดทิ้งไป หรือแยกออกไปเก็บไว้ที่อื่น กิจกรรมที่มุ่งเน้นคือให้บุคลากร/พนักงานมีจิตสำนึกในการเป็นนักเก็บขยะด้วยตนเอง 2.      สะดวก หมายถึง การจัดวางสิ่งของที่ต้องการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบและสะดวกต่อิการหยิบใช้ 3.      สะอาด หมายถึง ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน หรือการเก็บกวาดทำความสะอาดโต๊ะ เกาอี้ในบริเวณที่ทำงานให้เรียบร้อย 4.      สุขลักษณะ หมายถึง การดูแลสถานที่ทำงาน อาคาร สำนักงาน บริเวณโดยรอบให้สะอาด น่ามอง ปลอดภัยต่อการทำงาน 5.      สร้างนิสัย หมายถึง การสร้างสังคมที่มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยสำนึกว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องทำเป็นนิสัย 3.2 หลักการบริหารเพื่อให้กิจกรรม 5 ส บรรลุเป้าหมายขององค์กรกิจกรรม 5 ส จะสำเร็จได้ต้องอาศัยหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ ซึ่ง Deming Cycle เป็นหลักการบริหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับองค์กรระดับเทศบาล โดยประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า Plan-Do-Check-Act โดยมีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เขียนแผนงาน (Plan) ซึ่งต้องพิจารณา
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ชัดเจน
  • การกำหนดวิธีการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (Do) ซึ่งจะแบ่งเป็น
  • ศึกษาและอบรมให้เข้าใจในวิธีการทำงานในแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง และลงมือปฏิบัติ
  • เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว (Check) ซี่งเป็นการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของงานและการประเมินผล
  • เพื่อตรวจสอบว่า งานที่ได้ดำเนินการไปนั้นได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่
  • เพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพที่ได้มานั้นตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านั้นหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้วว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ และต้องแก้ไขจุดใด โดย
  • แก้ไขที่ต้นเหตุ
  • ค้นหาสาเหตุ แล้วทำการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก
  • หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทำงานนั้น โดยตรงต่อไป
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 90001.      องค์กรมีการบริหารงาน การให้บริการที่มีระบบและมีประสิทธิผล เนื่องจากระบบคุณภาพ ISO 9000 มุ่งเน้นในการจัดทำเอกสารกำกับการทำงานทุกกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างถูกต้อง2.      องค์กรมีระบบการควบคุมเอกสารและข้อมูลที่ดี เนื่องจากระบบคุณภาพ ISO 9000 ช่วยในการวางระบบควบคุมเอกสาร และข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และที่มาจากภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องเหมาะสมต่อการใช้งาน มีการแจกจ่ายเอกสารที่จำเป็นไปยังจุดปฏิบัติงาน ป้องกันการนำเอกสารเก่า (ไม่ทันสมัย) มาใช้งาน3.      องค์กรมีระบบการควบคุมบันทึกคุณภาพที่ดี เนื่องจากระบบคุณภาพ ISO 9000 ได้กำหนดให้มีการควบคุมบันทึกคุณภาพ โดยการกำหนดบันทึกที่ต้องจัดเก็บ รวบรวมและแยกประเภทของบันทึก จัดทำดัชนี เพื่อให้สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการหยิบมาใช้งาน รวมถึงการจัดหาสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแปรสภาพของบันทึกคุณภาพ4.      องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบคุณภาพ ISO 9000 มีส่วนผลักดันให้องค์กรมีมาตรการการแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น อันมาจากคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมาอีกในอนาคต รวมถึงการวางมาตรำการการป้องกันปัญหา ซึ่งวิเคราะห์จากแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเหล่านั้น 5.      องค์กรได้รับการยอมรับว่า มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก (เป็นสากล) องค์กรได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพจากหน่วยงานแห่งชาติ หรือนานาชาติที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจสอบระบบคุณภาพขององค์กรเทียบกับมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งได้รับรองจากหน่วยงานรับรอง (Certification Body) ซึ่งถือได้ว่าองค์กรที่ได้รับการรับรองนั้นมีการบริหารคุณภาพที่เป็นสากล เทียบเท่ากับองค์กรที่ได้รับ ISO 9000 ทั่วทั้งโลก6.      บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาการทำงาน/และการประสานงานร่วมกัน เนื่องจากระบบคุณภาพนี้ได้มีการกำหนดให้ระบุถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ในสายงาน ทำให้ลดปัญหาการก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับบุคลากรทุกระดับมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องมีการดำเนินงานตามเอกสารที่จัดทำไว้7.      ประหยัดต้นทุนในการให้บริการขององค์กร การใช้ทรัพยากร ตลอดจนบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยการจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ในการปฏิบัติงานขององค์กร การซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และเอกสารกำกับการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กรอย่างระดับเทศบาลได้มาก และทำให้การให้บริการของเทศบาล (ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารจัดการเทศบาล) เป็นที่พึงประสงค์และเกิดความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ         ISO 9000 ขององค์กรระดับเทศบาลนโยบายรัดกุม ควบคุมทุกขั้น มุ่งมั่นคุณภาพ**********************************************************************************การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 คือ การบริหารงานตามกฎ คือ มีข้อกำหนด 20 ข้อกติกา คือ ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เขียนอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างนั้นมารยาท คือ มารยาทของผู้ตรวจประเมิน (Certification Body) และผู้รับการประเมิน (องค์กรระดับเทศบาล)มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
 • ISO 9001 9002 9003 เป็นระบบประกันคุณภาพ
 • ระบบคุณภาพ ISO บอกแต่ข้อกำหนดว่าให้ปฏิบัติอะไรบ้าง (20 ข้อ) แต่ไม่ได้บอกว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
 • ข้อกำหนด ISO 9000 จะกำหนดไว้เป็นการ ป้องกันไว้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
 • ISO 9000 เป็นระบบคุณภาพที่ต้องมีการตรวจสอบว่า ได้มีการปฏิบัติตามที่เราได้กำหนดไว้ เขียนไว้หรือไม่
 • ISO 9000 ต้องมีระบบควบคุมเอกสารไว้สำหรับให้เป็นหลักต้องปฏิบัติตาม
 • ISO 9000 จึงเป็นแบบอย่างเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างไม่ผิดพลาดในทุกขั้นตอน และในทุกๆ ครั้งที่มีการปฏิบัติ
ISO 9000 ช่วยเทศบาลในการบริหารโดย
 • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน
 • บุคลากรในแต่ละฝ่ายรู้หน้าที่ของตนเอง
 • บุคลากรรู้รายละเอียดของงานว่าต้องทำอะไรบ้าง ตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง
 • มีการแก้ไขปรับปรุงเชิงป้องกัน
 • มีความต่อเนื่องของงาน เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง/โยกย้ายบุคลากร
 • มีความสม่ำเสมอในการบริหารงาน และการให้บริการของเทศบาล
 • สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนในความรับผิดชอบของเทศบาล
 5. บุคลากรในเทศบาลต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อนำระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้
  • บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ) ตลอดจนบุคลากรในระดับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานประจำ ลูกจ้าง ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการนำ ISO 9000 มาใช้ในเทศบาล ต้องรู้หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ต้องรู้ผลที่จะได้รับจากการนำ ISO 9000 มาใช้ในเทศบาล
  • บุคลากรทุกระดับต้องมีความมุ่งมั่นในการนำองค์กร (เทศบาล) ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ISO 9000 (ในที่นี้หมายถึง ต้องมีจิตใจที่เห็นด้วย/คล้อยตามที่จะปฏิบัติตามแนวทางของISO 9000 ตามที่เทศบาลหรือองค์กรกำหนดขึ้น และต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทั้ง 20 ข้อด้วย)
  • บุคลากรต้องศึกษาคู่มือคุณภาพ (Quality Mannual : QM) เอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure : PC) และเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ในจุดที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องจัดทำโดยบุคลากรของเทศบาล ซึ่งผู้บริหารอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลในเทศบาลร่วมเขียนและจัดทำเป็นเอกสารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเทศบาลในภาพรวมทั้งหมด
  • บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตาม QM, PC และ WI อย่างเคร่งครัด
  • เทศบาลต้องกำหนดนโยบายขององค์กรขึ้นมา เพื่อแสดงความมุ่งมั่น และเจตนารมย์ที่แน่วแน่ในการนำองค์กรสู่ ISO 9000 โดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งบุคลากรในเทศบาลทุกคนควรต้องทราบและสามารถจำได้
6. การเลือกแบบสำหรับการประกันคุณภาพ ISO 9000 ที่เหมาะสมกับองค์กรระดับเทศบาลในการที่องค์กรจะเลือกระบบมาตรฐาน ISO ระดับใดนั้น ต้องพิจารณาว่าองค์กรของตนเองมีขอบข่ายหน้าที ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกใช้ระบบมาตรฐานที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กร อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ระบบมาตรฐาน ISO ที่องค์กรต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้ ประกอบด้วย   ISO 9001 ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ (ข้อกำหนด 20 ข้อ)มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ส่งมอบ (Supplier) ที่ต้องการแสดงความมั่นใจในขึดความสามารถว่าตนเองมีการป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการบริการ มาตรฐานนี้จะใช้เมื่อมีการกำหนดในข้อตกลงให้มีการออกแบบและกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ISO 9002 ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ (ข้อกำหนด 19 ข้อ)มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ส่งมอบที่มีขีดความสามารถเหมือน ISO 9001 ยกเว้นเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ กล่าวคือ มีหน้าที่ทำผลิตภัณฑ์ หรือการให้การบริการให้ได้ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ISO 9003 ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการตรวจ และทดสอบขั้นสุดท้าย (ข้อกำหนด 16 ข้อ)มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับผู้ส่งมอบที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถในการตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบอนึ่ง องค์กรในระดับเทศบาลนั้น มีความเหมาะสมที่จะใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือไม่ก็ ISO 9002 ซึ่งหมายถึง การออกแบบ/การพัฒนาการผลิตและติดตั้ง รวมถึงการให้บริการ (Service) ของเทศบาล7. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ ISO 9000 มาใช้ในเทศบาลปัญหาที่เกิดจากผู้บริหาร
  • ความไม่ใส่ใจอย่างจริงจังของผู้บริหาร ที่ต้องการให้องค์กรสู่เป้าหมายของ ISO 9000
  • ความไม่เข้าใจในวิธีการและบทบาทของตนเอง ว่าควรสนับสนุนการนำ ISO 9000 มาใช้อย่างไร
  • ไม่คิดว่า ISO 9000 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร แต่กลับคิดว่า ISO 9000 เป็นการเพิ่มภาระงานประจำของตนเอง
  • สิ่งที่ต้องดำเนินการเอง กลับมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
  • ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 เท่านั้น
ปัญหาที่เกิดจากผู้ร่วมงานในเทศบาล
  • เมื่อจะมีการนำ ISO 9000 มาใช้ในองค์กร กลับไม่มีการอบรม แนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรทราบโดยทั่วถึงกัน
  • ไม่มีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง
  • ไม่มีความสำนึกที่จะทำ เช่น คิดว่าเป็นการเพิ่มงาน คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน คิดว่าการทำ ISO 9000 เป็นการได้หน้าได้ตาของผู้บริหารเท่านั้น หรือบางคนมีทัศนคติแบบเก่าที่ยึดติดในวัฒนธรรมการทำงานแบบราชการทั่วไป
  • ไม่เห็นความสำคัญต่อการนำมาประยุกต์ในสายงานของตนเอง
  • มีโอกาสช่วยทำระบบบ้าง แต่ไม่จริงจังและต่อเนื่อง
8. รายละเอียดของข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 (20 ข้อ) ซึ่ง
เทศบาลต้องยึดถือเป็นเงื่อนไขในการจัดทำ ISO 9001
การที่เทศบาลจะจัดทำ ISO 9000 ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 (ข้อกำหนด 20 ข้อ) หรือ ISO 9002 (ข้อกำหนด 19 ข้อ) ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามหน่วยงานรับรองสากล โดยมีสาระสำคัญที่เทศบาลต้องดำเนินการจัดทำ โดยมีเนื้อหาตามข้อกำหนดของมาตรฐานเริ่มที่ข้อ 4.1-4.20 ซึ่งประยุกต์ใช้กับองค์กรระดับเทศบาลได้ดังต่อไปนี้4.1 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility)ฝ่ายบริหารระดับสูงของเทศบาลต้องกำหนดนโยบายคุณภาพ จัดทำโครงสร้างองค์กร กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และผู้บริหารในสังกัด รวมทั้งการกำหนดตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะทำหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Management Representative : QMR) และต้องมีการทบทวนของฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่กำหนด4.2 ระบบคุณภาพ (Quality System)เทศบาล จะต้องทำและคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพของการให้บริการแก่พื้นที่ในเทศบาล โดยทำเป็นเอกสารควบคุมคุณภาพ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน เช่น แบบฟอร์ม ฯลฯ และมีการวางแผนคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพที่ระบุไว้ได้รับการตอบสนอง  4.3 การทบทวนข้อตกลง (Contract Review)ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นการให้คำมั่นสัญญากับลูกค้า ซึ่งหมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาล หรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับเทศบาลที่เป็นองค์กรภายนอกพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นคำมั่นสัญญาที่เทศบาลต้องปฏิบัติได้ตามนั้น4.4 การควบคุมการออกแบบ (Design Control)โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในเทศบาลต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดเป็นรายๆ ไป เช่น แบบโครงสร้าง วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาล4.5 การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Document and Data Control)เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอกสารที่ใช้งานอยู่ทันสมัย และมีอยู่ทุก