ความเห็น 3030118

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

สำหรับดิฉันเอง ยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ แต่เห็นถึงความสำคัญเพราะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่ค้นพบ สู่สังคมโลก เกิดการพัฒนาความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ พัฒนานักวิจัย หากมีโอกาสหวังเช่นกันว่า คงจะได้ผลิตผลงานดี ๆ ที่มีคุณภาพค่ะ