ความเห็น 30300

เพลงลาวจ้อย

เด็กวงดนตรีไทย s.k.< tong >
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

โน๊ตเพลง ลาวครวญ

ซ มรดรม ดรดรมรรร ซซซลซมซลดํ

รดดด รมซมรดร มรรร

โน๊ตเพลงลาวเสี่ยงเทียน

ลลลซลดํซ ฟม รมซลซซ ลซซซซ

ลลลซลดํซ ฟม รมซลซซ ลซซซซ

ซลซมซรมซ ดรมรดํล ดํลซมซล

ดรดมรร ดดดรมรด ทลซมซล

โน๊ตเพลง ลาวสมเด็จ

มรดรม ซซซ มซร มซรมรดํล

ซลดร มซรมรดํลซลซมรมซ ลซซซซ

ซลดร มซรมรดํล ดํลซมซล ดรดมรร

ดดด รมรด ทลซมซล

ดดด รมรด ทลซมซล

ดํม ซล

ดดด รมรด ทลซมซล

ดํม ซล

ดดด รมรด ทลซมซล..............