ความเห็น 3029963

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพและเผยแพร โดย.....กลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เขียนเมื่อ 

เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการส่งต้นฉบับของวารสารที่เราจะนำบทความไปตีพิมพ์ครับ เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน