ความเห็น 3029805

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการตีพิมพ์เผยแพร่ คือ ไม่รู้จะลงตีพิมพ์ในวารสารใด ผลงานที่ส่งตีพิมพ์เหมาะสมกับวารสารนั้นหรือไม่ ส่งไปเพราะเห็นอาจารย์ท่านอื่นเคยส่งตีพิมพ์ในวารสารนั้น และผลงานที่ส่งไม่มั่นใจในคุณภาพ เพราะผลงานวิจัยมีการดำเนินการเร่งรีบให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ