ความเห็น 3029790

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาดี แฮมิลตัน
IP: xxx.19.183.48
เขียนเมื่อ 

เคยมีประสบการณ์ในการส่งเรื่องเพื่อนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเรื่องที่นำเสนอได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. ในการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สิ่งที่สำคัญคือเจ้าของผลงานต้องรู้ว่างานของตัวเองตรงกับประเด็นหลักของการประชุมนั้น หรือสอดคล้องกับจุดเน้นของวารสารนั้น ๆ แล้วโอกาสที่จะได้การยอมรับผลงานให้ตีพิมพ์จะมีมาก

ส่วนขั้นตอนการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นขั้นตอนปกติ แต่บางครั้งอาจต้องใช้พลังใจ พลังกายในการแก้ไข นอกจากนี้ ในส่วนตัวแล้วเคยเป็นทั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพงานวิจัย และเคยถูกตรวจประเมินเอง เรารู้ว่า เราทำไปเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และหากเจ้าของผลงานมีข้อสงสัยในการหาแนวทางในการปรับแก้งานตามข้อเสนอแนะ เรามีช่องทางที่จะหาตัวช่วยทั้งในสถาบัน (ถามกันเอง ช่วยกันคิด) หรือถามจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะถามผู้ตรวจประเมินโดยส่งข้อคำถามไปที่กองบรรณาธิการเพื่อให้ประสานกับ peer reviewers ให้เรา ขอทุกท่านอย่าลืมส่วนนี้ค่ะ แสวงหาตัวช่วย แล้วงานเราจะเบาลงค่ะ