ความเห็น 3029758

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

1.มีความยุ่งยากในการติดต่อบรรณาธิการที่จะส่งผลงานตีพิมพ์

2.ต้องมีการปรับรูปแบบผลงานวิจัยให้ตรงตามรูปแบบของวารสารแต่ละแห่ง ซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละวารสาร

3.ในการจะตีพิมพ์วารสารของที่ไหน ต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกของวารสารนั้นก่อน