ความเห็น 3029752

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการตีพิมพ์ในวารสาร คือต้องรู้ว่าจะตีพิมพ์วารสารอะไร ต้องเตรียมบทความให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละวารสาร และต้องคิดล่วงหน้าเป็นปี และวารสารที่จะลงต้องมีช่องทางให้ประสานกับบรรณาธิการได้สะดวก