ความเห็น 3029430

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการตีพิมพ์เผยแพร่ คือ ไม่รู้จะลงตีพิมพ์ในวารสารใดดี เมื่อเลือกแล้วต้องส่งบทความอย่างไร และยังไม่มั่นใจในเนื้อหาที่จะส่ง รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งในการแก้ไขในเบื้องต้นอาจเลือกวารสารที่มีการอธิบายรูปแบบการตีพิมพ์ไว้ชัดเจน และมีช่องทางติดต่อประสานงานกับบรรณาธิการได้สะดวกเพื่อการติดตามงาน แต่ส่วนที่ยากก่อนการตีพิมพ์ คือ การดำเนินงานวิจัยให้เสร็จทันเวลาและมีชิ้นงานพร้อมที่จะตีพิมพ์