ความเห็น 3029352

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานวิจัย

1 ในส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องทราบรูปแบบของการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารที่ต้องการก่อน และจัดทำตามรูปแบบนั้นให้ตรงตามที่กำหนด เมื่อส่งบทความไปแล้ว ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าได้รับบทความแน่นอน หลังจากได้รับกลับมาจากผู้ทรงเพื่อทำการแก้ไขนั้น ผู้วิจัยต้องทำตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเคร่งครัดและส่งกลับให้ทันตามเวลาที่กำหนด ตรงส่วนนี้ ผู้วิจัยที่ส่งผลงานไปนั้นต้องมีความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้งานได้รับการตีพิมพ์ตามที่ต้องการ

2 ส่วนของการนำเสนอทั้งแบบ oral presentation และแบบ poster presentation นั้น ผู้วิจัยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเตรียมเนื้อหาและทำความเข้าใจเนื้อหาของงานให้ชัดเจน รวมถึงต้องเข้าใจสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลในงานให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามได้ทุกจุดที่ผู้ทรงคุณวุฒิถามมา มีการจัดเตรียมเนื้อหาที่นำเสนอให้กระชับ เข้าใจง่าย น่าสนใจ ข้อความเนื้อหาต้องถูกต้อง ไม่มีคำผิด