ความเห็น 3026781

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์/ผลงาน ในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการ

1. ก่อนที่จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น ทางผู้วิจัยได้มีการดูThemeในการนำเสนอผลงานวิจัยว่าตรงกับผลงานวิจัยที่เราได้ศึกษาหรือทำวิจัยหรือไม่

2. หลังจากนั้นดำเนินการศึกษาและทำความเข้าใจในรูปแบบการเขียนผลงานวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยจะได้ดำเนินการเขียนได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งผลงานวิจัยไปยังหน่วยงานที่จัดการนำเสนอผลงานวิจัย

3.เมือได้รับบทความวิจัยที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิกลับคืนมา ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับคืนในเวลาที่กำหนด แต่ควรมีการติดตามเป็นระยะๆเพื่อป้องกันการตกหล่นของบทความวิจัย