ความเห็น 3022543

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

[Good news! I spotted this this morning. It is worth reading as it is full of hope and energy.]

เยาวชนไทยคิดได้ คิดเป็น ต่อยอดเป็นพลเมืองตื่นรู้ Saturday, June 13, 2015
http://www.thaipost.net/?q=เยาวชนไทยคิดได้-คิดเป็น-ต่อยอดเป็นพลเมืองตื่นรู้
...“น้องมิ้ม” นางสาวกัญญาวีร์ อ่อนสลุง ตัวแทนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่มาร่วมกิจกรรม “เด็กบันดาลใจ” ได้มาสะท้อนการทำงานในพื้นที่ว่า ชุมชนของตัวเองมีปัญหาเรื่อง “ขยะ” เพราะคนส่วนใหญ่เสียค่าเก็บขยะแล้ว และคิดว่าเดี๋ยว อบต. ผู้นำในหมู่บ้านจะจัดการเอง จึงทำให้ทุกคนไม่สนใจและทิ้งขยะไม่เลือกที่

ทางกลุ่มจึงเก็บข้อมูลเบื้องต้น ก็พบว่าบ่อทิ้งขยะก็เต็ม และยังอยู่ใกล้กับที่นาของชาวบ้าน ทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย จนกองขยะใหญ่ขึ้นๆ สุดท้ายทุกคนในชุมชนก็กลับตั้งข้อรังเกียจ “ทำไม... ไม่มีใครมาจัดการกับขยะเหล่านี้เสียที” พร้อมตั้งคำถามมาว่าแล้วขยะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของใคร ดังนั้นกลุ่มของตัวเองจึงนำปัญหาเหล่านี้ออกมาสื่อสารผ่านหนังสั้นและละครหุ่นมือ เพื่อเผยแพร่ในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นสามารถจุดประกายให้คนอื่นได้รู้ ได้ดู ได้ฟัง จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทำให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลง

“สิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้ตัวเองเชื่อว่า พลังของเด็กทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยของเราได้หากผู้ใหญ่ให้พื้นที่และโอกาส” ตัวแทนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งระบุ

“น้องกู๊ด” หรือนางสาวณิชชา เอมะศิริ เยาวชนจากกลุ่มดินน้ำมัน ทำกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวัดสระเกศ-ตรอกเซี่ยงไฮ้ และชุมชนสิตาราม บอกว่า ในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความแออัด เบียดเสียด สกปรก ขาดความปลอดภัย พื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมาก ทำให้คนในชุมชนไม่มีระเบียบ ขาดการเคารพกฎ การอยู่อาศัยร่วมกัน ทำให้พื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะในชุมชนสกปรก ขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้เด็กที่อยู่ภายในชุมชนซึมซับความเข้าใจเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน เช่น การทิ้งขยะ การกำจัดขยะ การแยกขยะ

หนูและเพื่อนๆ จึงทำโครงการสร้างสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกที่ดี ที่ถูกต้องลงไปในตัวเด็ก ผ่านกิจกรรมหนังสั้นกับขยะ กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ รณรงค์ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมศิลปะขยะรีไซเคิล เพื่อชวนทุกคนมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ใส่ใจกับปัญหาเล็กๆ แล้วร่วมกันแก้ไข ร่วมกันปรับปรุง ร่วมกับพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง และช่วยกันดูแลสังคมที่ตัวเองอยู่อาศัยอย่างสร้างสรรค์...

[I salute these kids. They will lead our communities to better future. What can we do to help them along?]